Vẫn xuất hiện ca bệnh, Hải Dương bỏ giãn cách có quá sớm?