Vào Hải Phòng bất thành, hàng trăm phương tiện phải quay đầu sau khi 'mở cửa'