Việt Hương và 2 lần được người thân sao Việt ở Mỹ ủy quyền làm việc quan trọng