Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ 50.000 USD để ứng phó dịch COVID-19