Việt Nam thể hiện chính sách nhất quán trong bảo vệ quyền con người