Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác về y tế trong bối cảnh dịch