Vĩnh Phúc: Sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

Ngày 11/6, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tòa nhà Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. (Nguồn: Vinhphuc.gov.vn)

Ngày 11/6, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố Nghị quyết số 1004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; Nghị quyết số 46 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định của Văn phòng Quốc hội về điều động công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định 1524 của Ủy ban Nhân tỉnh về việc tiếp nhận công chức và lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, là cơ quan tương đương sở, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn cơ bản như tham mưu, giúp Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cả năm của Đoàn đại biểu Quốc hội, triệu tập các cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội trong Đoàn.

Văn phòng phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, thảo luận, góp ý kiến về các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 5 công chức và 2 lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý./.

Theo Nguyễn Trọng Lịch/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/vinh-phuc-sap-nhap-van-phong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-va-van-phong-hdnd/719332.vnp

Tags: Ủy ban Thường vụ Quốc hội  |  Đoàn đại biểu Quốc hội  |  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  |  Văn phòng Quốc hội