Vĩnh Phúc thưởng 1-2 triệu đồng cho người báo tin phòng chống dịch Covid-19