Vợ Tú Dưa xoá status 'phốt' chồng, bất ngờ là phản ứng của chính chủ