Vỡ òa niềm vui trong đêm dỡ bỏ phong tỏa tại ổ dịch lớn của Thủ đô