Vụ nổ hóa chất chưa lắng xuống, cảng Beirut lại ngùn ngụt khói lửa