Vượt 5.000 ca, Bình Dương xin chi viện khẩn cấp bác sĩ