WB và UNDP cảnh báo về khả năng phục hồi kinh tế tại Mỹ Latinh