WHO: Có đến 180.000 nhân viên y tế chết vì COVID-19