WHO: Làn sóng lây nhiễm và tử vong mới do COVID-19 đã bắt đầu