WHO giám sát chặt biến thể phụ AY.4.2 của chủng Delta