Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các tài nguyên giáo dục mở ở Việt Nam

Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Giám đốc các Đại học, Học viện; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, giá trị của tài nguyên giáo dục mở, trước hết là đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Đồng thời, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, khuyến khích sự tham gia của giảng viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và sinh viên, báo cáo kế hoạch về Bộ trước 30/10/2019 và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện.

Các cơ sở cần chủ động hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở với các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chủ động tham gia Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc.vn), Việt hóa các nguồn tài nguyên giáo dục mở quốc tế nhằm giúp người học mở rộng cơ hội tiếp cận nội dung học tập chất lượng, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời.

Các cơ sở giáo dục đại học phối hợp với các cơ sở giáo dục thường xuyên biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; xây dựng và thực hiện các chương trình, khóa học mở, trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương, góp phần tăng tỷ lệ dân số được tiếp cận với giáo dục đại học thông qua giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Tôn Đức Thắng thí điểm xây dựng và triển khai mô hình hợp tác chuyển giao công nghệ khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho các trung tâm giáo dục thường xuyên phục vụ học tập cộng đồng, báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2019.

Vụ Giáo dục có trách nhiệm thường xuyên chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Cục Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch triển khai phát triển tài nguyên giáo dục mở trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm cung cấp nguồn học liệu cho cơ sở giáo dục thường xuyên, thiết lập hệ sinh thái tài nguyên giáo dục mở quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập của người học, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập./.

Theo Việt Hà/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/xay-dung-bo-tieu-chuan-danh-gia-cac-tai-nguyen-giao-duc-mo-o-viet-nam/597636.vnp

Tags: Giáo dục  |  tài nguyên  |  đào tạo  |  Trường Đại  |  học tập  |  Bộ Giáo dục  |  sở giáo dục  |  kế hoạch  |  triển khai