Xét nghiệm diện rộng để Cà Mau sớm trở về trạng thái bình thường mới