Xuất hiện các ca mắc, Hải Dương, Bình Định chuyển sang học trực tuyến