Xuất hiện ổ dịch mới, Quảng Bình tức tốc điều chỉnh lại cấp độ dịch