Y, bác sĩ Hưng Yên sẵn sàng 'trắng đêm' vì mục tiêu chống dịch tại Hà Đông