Y bác sỹ TP Hồ Chí Minh lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch