Yên Bái: Các địa phương áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng Covid-19