Yubin (Wonder Girls) nói về sự ra đi của Sulli: 'Nghệ sĩ không thể làm gì ngoài việc tự vật lộn với những bình luận ác ý'